AIVOLIITON POHJOIS-POHJANMAAN AVH RY:N SÄÄNNÖT 


NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 


1 § Yhdistyksen nimi on Aivoliiton Pohjois-Pohjanmaan AVH ry, Yhdistyksen kotipaikkana on Oulu ja 
toiminta-alueena Pohjois-Pohjanmaan kunnat. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää 
toiminnassaan myös ruotsin kieltä.


TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 


2 § Yhdistyksen tarkoituksena on: -toimia aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden (AVH) / kielihäiriöisten ja 
heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana, -edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta, -toimia 
jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja -tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä. 


3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
1. valvoo ja edistää jäsenistönsä etuja, 
2. harjoittaa virkistys-, kuntoutus-, liikunta- ja tiedotustoimintaa ja 
3. järjestää koulutus- ja kurssitoimintaa. 


4 § Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja keräyksillä. 


JÄSENET 


5 § Yhdistyksen jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet aivoverenkiertohäiriön sairastaneet/kielihäiriöiset, heidän läheisensä ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt. 
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. 
Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti ja jäsenhakemuksen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. 


6 § Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä henkilöitä ja 
kunniapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. 
Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tekee esityksen yhdistyksen hallitus ja siitä 
päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 


7 § Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan kolmen kuukauden kuluttua eroilmoituksen saapumisesta. Jos 
jäsen jättää täyttämättä velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja, voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä erottaa hänet/sen 
yhdistyksestä. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen 
antamiseen asiassa. 
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 
kalenterivuoden loppuun mennessä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta 
yhdistyksen omaisuuteen. 


JÄSENMAKSU 


8 § Jokainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain 31.12. mennessä jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. 
Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen edelliseltä kalenterivuodelta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ennen kuin jäsenmaksu on maksettu. 
Kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajiksi kutsutuilta ei jäsenmaksua peritä. 


HALLINTO- JA TOIMEENPANOELIMET 


9 § Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa siten kuin näissä säännöissä on jäljempänä määrätty. 
Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee. 
Yhdistyksen toimielinten kokousten pöytäkirjat laaditaan suomen kielellä. 


10 § Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään 15.2. - 15.5. välisenä aikana. 
Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. 
Yhdistyksen vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta Aivoliiton jäsenille postitettavassa jäsenlehdessä tai yhdistyksen nettisivuilla. 


11 § Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä kokouskutsussa ilmoitetuista asioista. 
Muita asioita voidaan ottaa keskusteltaviksi ja päätettäviksi, mikäli kokous näin päättää. 
Jäsenen, joka haluaa saada tietyn asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä. 


12 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus, 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, 
3. todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet, 
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 
6. käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta, 
7. käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen tileistä ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto 
edellisen kalenterivuoden ajalta, 
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja hallinnosta 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 
9. päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle, 
10. vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien 
toimintaa varten, 
11. vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset, 
12. käsitellään muut talousarvioasiat, 
13. vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle, 
14. valitaan hallituksen puheenjohtaja, 
15. valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenen tilalle seuraaviksi 
kahdeksi vuodeksi, 
16. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja 
hallintoa, 
17. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Joka neljäs vuosi valitaan edustajat Aivoliiton liittokokoukseen. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja. Lisäksi yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää 100, saavat valita yhden lisäedustajan, ja yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää 200, saavat valita toisen lisäedustajan, ja yhdistykset, joiden 
jäsenmäärä ylittää 400, saavat valita kolmannen lisäedustajan. 


13 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. 
Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on hallitukselle 
saapunut. 
Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan jäsenille samoin kuin varsinaisesta kokouksesta. 


ÄÄNIOIKEUS 


14 § Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on äänioikeus. 
Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu, noudatetaan mitä 8 §:ssä on määrätty. 
Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 


YHDISTYKSEN HALLITUS


15 § Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu 
puheenjohtaja ja neljä-kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä kolme ja 
varajäsenistä toinen on vuosittain vuorotellen erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee 
arpa. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja 
vähintään kolmen muun jäsenen ollessa läsnä. 


16 § Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä: 
1. edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset, 
2. pitää luetteloa jäsenistä, 
3. päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä, 
4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, 
5. hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia siitä, että tilinpäätös 
tehdään määräaikana, 
6. laatia yhdistyksen vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta ja 
toimittaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen tileistä edelliseltä kalenterivuodelta tilin- tai 
toiminnantarkastajien lausuntoineen, 
7. laatia yhdistyksen vuosikokoukselle yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys kuluvaa 
kalenterivuotta varten ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten, 
8. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan, 
9. asettaa tarpeelliseksi katsomansa johtokunnat, työryhmät ja toimikunnat, 
10. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heitä koskevista työsuhdeasioista, 
11. valita tarvittavat edustajat yhteistyöelimiin ja kokouksiin sekä 
12. huolehtia ja vastata yhdistyksen muidenkin asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. 


TILIKAUSI JA TILIN- TAI TOIMINNANTARKASTUS 


17 § Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään yksi kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 


NIMENKIRJOITTAJAT


18 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen tähän tehtävään 
määräämät luottamus- ja toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä. 


SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 


19 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, jos muutosehdotusta 
kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä tarkoittava ehdotus on toimitettava hallitukselle kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä. 
Hallituksen on ilmoitettava ehdotuksesta jäsenille kokouskutsussa ja liitettävä mukaan oma lausuntonsa.


YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN 


20 § Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, 
purkautumista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä 
tarkoittava ehdotus on tehtävä 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä sääntöjen 2 §:n määrittelemiin 
tarkoituksiin sillä tavalla, kun yhdistyksen viimeinen purkautumisesta päättävä kokous määrää. 


21 § Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät