POHJOIS-POHJANMAAN AIVOYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖTNIMI KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1 §

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Aivoyhdistys ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja toiminta-alueena Pohjois-Pohjanmaa.

Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä.TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2 § 

Yhdistyksen tarkoitus on:

1. toimia aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden (AVH) /kielihäiriöisten (SLI ) ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana.

2. edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta

3. toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja

4. tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä3 §

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

1. valvoo ja edistää jäsenistönsä etuja

2. harjoittaa virkistys-, kuntoutus-, liikunta- ja tiedotustoimintaa ja

3. järjestää koulutus- ja kurssitoimintaa.

4 §

Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja keräyksillä.JÄSENET

5 §

Yhdistyksen jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet aivoverenkiertohäiriön sairastaneet/ kielihäiriöiset, heidän läheisensä ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä.

Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti ja jäsenhakemuksen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

6 §

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä henkilöitä ja kunniapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tekee esityksen yhdistyksen hallitus ja siitä päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

7 §

Jäsenen joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan kolmen kuukauden kuluttua eroilmoituksen saapumisesta.

Jos jäsen jättää täyttämättä velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enään täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittja jäsenyyden ehtoja, voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä erottaa hänet/sen yhdistyksestä. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä. 

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.JÄSENMAKSU

8 §

Jokainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain 31.12. mennessä jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen edelliseltä kalenterivuodelta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa enne kuin jäsenmaksu on maksettu.

Kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajiksi kutsutuilta ei jäsenmaksua peritä. HALLINTO- JA TOIMEENPANOELIMET

9 §

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa siten kuin näissä säännöissä on jäljempänä määrätty.

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee.

Yhdistyksen toimielinten kokousten pöytäkirjat laaditaan suomen kielellä.

10 §

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään 15.2.-15.5. välisenä aikana. Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

Yhdistyksen vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenille 14 päivää ennen kokousta Aivoliiton lehdessä. (vuosikokous 23.4.2015)

11 §

Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä kokouskutsussa ilmoitetuista asioista. Muita asioita voidaan ottaa keskusteltaviksi ja päätettäväksi, mikäli kokous näin päättää. Jäsenen, joka haluaa saada tietyn asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

12 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus.

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3. todetaan läsnäolevat ja äänioiketetut jäsenet,

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys,

6. käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,

7. käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen tileistä ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto edellisen kalenterivuoden ajalta,

8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja hallinnosta hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

9. päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle,

10.vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten,

11. vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset,

12. käsitellään muut talousarvioasiat,

13. vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle,

14. valitaan hallituksen puheenjohtaja,

15. valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenen tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi,

16. valitaan kaksi varsinaista tilin- tai toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilin- tai varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa,

17. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,

Joka neljäs vuosi valitaan edustajat Aivoliiton liittokoukseen. Jokaisella yhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja. Lisäksi yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää 100, saavat valita yhden lisäedustajan ja yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää 200, saavat valita toisen lisäedustajan ja yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää 400, saavat valita kolmannen lisäedustajan.

13 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on hallitukselle saapunut.

Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan jäsenille samoin kuin varsinaisesta kokouksesta.ÄÄNIOIKEUS

14 §

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on äänioikeus.

Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu, noudatetaan mitä 8 §:ssä on määrätty. 

Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.YHDISTYKSEN HALLITUS

15 §

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä kolme ja varajäsenistä toinen on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen ollessa läsnä.

16§

Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä:

1. edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset,

2. pitää luetteloa jäsenistä,

3. päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä,

4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

5. hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuuttasekä huolehtia siitä, että tilinpäätös tehdään määräaikana,

6. laatia yhdistyksen vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta ja toimittaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen tileistä edelliseltä kalenterivuodelta tilin- ja toiminnantarkastajien lausuntoineen.

7. laatia yhdistyksen vuosikokoukselle yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys kuluvaa kalenterivuotta varten ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten,

8. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.

9. asettaa tarpeelliseksi katsomansa johtokunnat, työryhmät ja toimikunnat,

10. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heitä koskevista työsuhdeasioista,

11. valita tarvittavat edustajat yhteistyöelimiin ja kokouksiin sekä,

12. huolehtia ja vastata yhdistyksen muidenkin asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

TILIKAUSI JA TILIN- TAI TOIMINNANTARKASTUS

17 §

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään yksi kuukausi ennen vuosikokousta. Tilin- ja toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

NIMENKIRJOITTAJAT

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen tähän tehtävään määräämät luottamus- ja toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.